ทางในการใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

เกี่ยวกับการออกแบบแหล่งจ่ายไฟ

เคยคิดกันหรือไม่ว่าถ้าวันนี้ไม่มีแบตเตอรี่ใช้งาน เราจะยังคงมีอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทกระเป๋าหิ้วต่างๆ ใช้กันอยู่ …

การเลือกแหล่งจ่ายนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกแหล่งจ่ายที่เป็นสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์เสมอไป เพราะลิเนียร์เรกูเลเตอร์ …

กำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับไอซีนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ กำลังไฟฟ้าสแตติก (ในสภาวะคงที่) …

นอกจากจะใช้เรกูเลเตอร์ และไอซีในแนวทางที่สี่แล้ว สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงต่อไปก็คือ การเลือกใช้อุปกรณ์ …

วงจรเปรียบเทียบแรงดัน โดยใช้ไอซีเบอร์ LP339 แรงดันอ้างอิงของมันที่ขาอินพุตไม่กลับเฟตนั้น ถูกกำหนด …